ایمنی مترو شوخی بردار نیست؛ لج بازی نکنید

خداحافظی جباروف با استقلالی‌ها
شهرام جبّاری زادگان *

خداحافظی جباروف با استقلالی‌ها