فیلم | نظر عطریانفر درباره فیلم سیانور | جوانی ما در همین عصر سپری شد

خبری خوب برای استقلالی‌ها / شاگردان منصوریان میزبان صبا
محمد عطریانفر با تمجید از فیلم سیانور درباره این فیلم گفت: این فیلم من را به تاریخ برد.

خبری خوب برای استقلالی‌ها / شاگردان منصوریان میزبان صبا