همدردی آتش‌نشانان جهان با حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو

خاک نصیبت میشه آخر!
آتش نشانی چندین کشور از جمله ایرلند، آمریکا، کانادا و کالرویناى شمالى با حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو ابراز همدردی کردند.

خاک نصیبت میشه آخر!