اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابل

خارج کردن توده بزرگ کبدی از آقای 22 ساله جویباری در بیمارستان روحانی بابل
سید احمد طاهری معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابل درسطح 360 هکتار خبرداد.

خارج کردن توده بزرگ کبدی از آقای 22 ساله جویباری در بیمارستان روحانی بابل