صفحه اول روزنامه‌های شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶

حکم قصاصِ قاتلی که در زندان مخفی شده بود
تیترهای روزنامه‌های امروز شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶ توصیف حضور مردم در انتخابات است.

حکم قصاصِ قاتلی که در زندان مخفی شده بود