اینفوگرافیک | پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی با حسابداری تعهدی

حمله و سنگ‌پرانی به اتوبوس تیم انصاری فرد
پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی جهشی در گزارشگری مالی محسوب می‌شود که اثر آن افزایش پاسخگویی دولت در برابر رویدادهای مالی خواهد بود. در اینفوگرافیک زیر با اقدامات دولت یازدهم در این زمینه آشنا می‌شوید.

حمله و سنگ‌پرانی به اتوبوس تیم انصاری فرد