آخرین فرصت منصوریان!

حمایت کمیته امداد از ٣١٠٠ خانواده مسیحی
«‌بازی با السد قطر آخرین فرصت منصوریان!» عنوان کارتون محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی است.

حمایت کمیته امداد از ٣١٠٠ خانواده مسیحی