نصب برچسب ۱۳۷ بر روی درختان کرج

حق سنوات به تمام مشمولان قانون کار تعلق می گیرد
سازمان پارکها و فضای سبز و سامانه 137 شهرداری کرج در راستای حفظ و نگهداری درختان شهر هم پیمان شدند.

حق سنوات به تمام مشمولان قانون کار تعلق می گیرد