درخواست شورای شهر برای حسابرسی ویژه در شهرداری اراک

حفظ وتحکیم فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس عامل برتری ایران اسلامی خواهد بود
رئیس شورای کلانشهر اراک در صحن رسمی ظهر امروز با اشاره به ضرورت استخدام حسابرس برای شهرداری بیان کرد: توصیه ای که از طرف معاون وزیر کشور داده شد ، حسابرسی دقیق از عملکرد مالی شهرداری است.

حفظ وتحکیم فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس عامل برتری ایران اسلامی خواهد بود