بیش از ۷۰ هزار حاجی به کشور بازگشتند

حضور رهبر انقلاب در بین بسیجیان دوران دفاع مقدس
بازگشت بیش از ۷۰ هزار زائر ایرانی به کشور، تعداد حجاج کشورمان در عربستان به حدود ۱۳ هزار نفر رسید.

حضور رهبر انقلاب در بین بسیجیان دوران دفاع مقدس