هوای تهران بعد از یک روز دوباره ناسام شد

حسرت ستاره ایرانی در لیگ هلند
کیفیت هوای تهران بعد از یک روز سالم دوباره در شرایط ناسالم قرار گرفت.

حسرت ستاره ایرانی در لیگ هلند