تیکه عادل فردوسی‌پور به پسر عارف!

حرف نگران کننده‌ای که بوقچی‌ها به منصوریان گفتند
این بار پای ژن خوب به برنامه ۹۰ هم باز شد.

حرف نگران کننده‌ای که بوقچی‌ها به منصوریان گفتند