عادل برای برگشتن کی‌روش راهکار داد:رفتن این سه نفر!

حرف‌های مهم تاج در 90:اسدی برکنار نمی شود،برانکو دیگر مصاحبه انتقادی نمی‌کند،کی‌روش فردا برمی‌گردد!
عادل فردوسی‌پور و برنامه‌اش گزارشی پخش کرد درباره ماجرای قهر کی‌روش که ته آن به یک خواست مهم می‌رسید!

حرف‌های مهم تاج در 90:اسدی برکنار نمی شود،برانکو دیگر مصاحبه انتقادی نمی‌کند،کی‌روش فردا برمی‌گردد!