ستاد تسهیل اردبیل در سال آینده برنامه‌های خود را دنبال می‌کند

حبس زدایی در حوزه تخلفات محیط زیستی کلید خورد
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال آینده نیز فعال بوده و برنامه‌های خود را دنبال خواهد کرد.

حبس زدایی در حوزه تخلفات محیط زیستی کلید خورد