ایمن بودن ۶۱ درصد از مدارس اردبیل

حامیان قالیباف:رئیسی فقط5درصد رای دارد/واکنش جمنا به ادعای مستقل بودن رئیسی
۶۱مهر نوشت: درصد از مدارس استان از استحکام برخوردار بوده و ایمنی مطابق با استانداردها را دارا هستند.

حامیان قالیباف:رئیسی فقط5درصد رای دارد/واکنش جمنا به ادعای مستقل بودن رئیسی