آشتی کنان مهدی رحمتی و پرویز مظلومی با پادرمیانی علی پورحیدری

حاشیه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ساعات اولیه رأی‌گیری
مهدی رحمتی و پرویز مظلومی امروز با یکدیگر آشتی کردند.

حاشیه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ساعات اولیه رأی‌گیری

نصب بیتالک