قیمت کنونی دلار واقعی نیست

حاج بابایی: افشای حقوق مدیران برای همه مردم تا پایان سال
ایسنا نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت کنونی دلار به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم.

حاج بابایی: افشای حقوق مدیران برای همه مردم تا پایان سال