حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

جواهراتی هنری با هویت ایرانی
حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان تعیین می شود.

جواهراتی هنری با هویت ایرانی