استعفای رئیسی که برای ورزش ایران مهم بود!

جهانگیری هیچ قصدی برای تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد
رئیس شورای المپیک آسیا از سمت خودش استعفا داد.

جهانگیری هیچ قصدی برای تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد