طلای سیاه ۸ درصد افزایش پیدا کرد

جلسه ویژه رییس‌جمهور در مشهد درباره پرونده پدیده
قیمت نفت بیش از ۸ درصد افزایش قیمت داشت.

جلسه ویژه رییس‌جمهور در مشهد درباره پرونده پدیده