عراقچی خبر وال استریت ژورنال را تکذیب کرد

جلسه شورای مشارکتهای مردمی در خصوص تامین زمین خانوارهای دو عضو معلول فاقد مسکن و زمین درآمل
تسنیم نوشت: عراقچی در جلسه امروز کمیسیون مشترک گفت: بر اساس این طرح کلیه رسوبات مواد غنی شده که از لوله ها بیرون آورده می شوند از شمول ۳۰۰ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را غنی سازی کند.

جلسه شورای مشارکتهای مردمی در خصوص تامین زمین خانوارهای دو عضو معلول فاقد مسکن و زمین درآمل