تصاویر | آتش‌سوزی در شیلی | ۱۹ نفر آسیب دیدند

جلسه ای برای تسهیل صادرات
آتش‌سوزی در شهر بندری ولپریسو شیلی ۱۹ مصدوم برجا گذاشت.

جلسه ای برای تسهیل صادرات