گل خورشیدی که شبها بسته و روزها باز می شود

جشنواره گل و گیاه در ارومیه برگزار می شود
مهر نوشت: محققان پنل خورشیدی هوشمندی شبیه گل ساخته اند که با توجه به حرکت خورشید در آسمان می چرخد تا بیشترین میزان انرژی را جذب کند.

جشنواره گل و گیاه در ارومیه برگزار می شود