اعرام جوانان مجری طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به اصفهان

جشنواره تئاتر دانشجویی پودس در تبریز برگزار می‌شود
اولین گروه اعضا فعال جوانان مجری طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی به اصفهان اعزام شدند

جشنواره تئاتر دانشجویی پودس در تبریز برگزار می‌شود