بازتاب‌های ۴۸ تیمی شدن جام‌جهانی / ادعای موافقان و مخالفان چیست؟

جزییات حادثه در داروخانه 29 فروردین ارتش/ تکذیب انفجار
جام‌جهانی ۲۰۲۶ با ۴۸ تیم برگزار خواهدشد.

جزییات حادثه در داروخانه 29 فروردین ارتش/ تکذیب انفجار