پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد

جان بولتون خواستار مجازات شدید روسیه شد
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه چهارم دی با ساخت پنج فیلمنامه موافقت کرد.

جان بولتون خواستار مجازات شدید روسیه شد