کتاب­‌های سه دوره­ دو سالانه مجسمه سازی منتشر شد

جان‌ کلی: برجام در راستای منافع ملی آمریکا نیست
کتاب­‌های سه دوسالانه­ مجسمه­‌سازی تهران همزمان با اختتامیه­ هفتمین دوره این دوسالانه­ منتشر شد.

جان‌ کلی: برجام در راستای منافع ملی آمریکا نیست