روسیه به انتشار اسناد و اطلاعات جعلی درباره سوئد متهم شده است

جاده کرج – چالوس به صورت مقطعی مسدود می‌شود
واحدمرکزی خبر نوشت: «مؤسسه امور بین المللی سوئد» که قدرتمندین مؤسسه سیاست خارجی این کشور محسوب می شود، روسیه را به استفاده از اسناد و اطلاعات جعلی و گمراه کننده در تلاشی هماهنگ برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تصمیم گیری در سوئد متهم کرد.

جاده کرج – چالوس به صورت مقطعی مسدود می‌شود