فاش‌شد رازی که آن مستور بود

تیکه سنگین عادل مشترکا به کریمی و شیث!
به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ 30/1/1395
مصادف با 22 ماه رجب سروده شد

تیکه سنگین عادل مشترکا به کریمی و شیث!