جلوگیری از قطع چندین اصله درخت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به الکترونیکی شدن پایان نامه های دانشجویان در این دانشگاه، گفت: با انجام این مهم به طور تقریبی سالانه از قطع 20 اصله درخت جلوگیری می شود.

تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در تالش

دانلود مستقیم تانگو جدید