پیش بینی رفتار قیمت‌ها در سال آینده

تیراندازی در یکی از خیابان‌های قم
مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی گفت: سال آینده سالی است که باید با دقت و آگاهی بیشتری، نسبت به سالهای گذشته در زمینه اقتصادی، قدم برداشت.

تیراندازی در یکی از خیابان‌های قم