تصاویر | بلایی که سرما بر سر پرتقال‌های شمال آورد

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته
بارش برف‌هاى پاییزى امسال موجب نابودى بخشی از مرکبات شمال و پیامد آن ضرر‌هاى مالى شده است.

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته