برگزاری نشست داوری پژوهش‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

تکلیف پخش «سرزمین مادری» بعد از نمایش برای نمایندگان مشخص می‌شود
دومین نشست داوری پژوهش های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در خانه سینما برگزار می‌شود.

تکلیف پخش «سرزمین مادری» بعد از نمایش برای نمایندگان مشخص می‌شود