استان البرز رکورد ملی تولید کیفی گندم در کشور را حفظ کند

توقیف کمپوت های آناناس میلیاردی قاچاق در شهرضا
استاندار البرز با اشاره به کسب رکود نخست استان در کشور برای تولید گندم کیفی گفت: تمام تلاش کشاورزان و مسئولان امر باید حفظ این رتبه باشد

توقیف کمپوت های آناناس میلیاردی قاچاق در شهرضا