کاهش سقف حقوق مدیران دولتی

توضیح سخنگوی جمنا درباره برگزار نشدن دومین مجمع عمومی در اسفند
تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از کاهش سقف حقوق مدیران دولتی از ۲۴ میلیون به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان طبق مصوبه جدید مجلس خبر داد.

توضیح سخنگوی جمنا درباره برگزار نشدن دومین مجمع عمومی در اسفند