مستمری عادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد که قطع شده بود، دوباره برقرار شد

توضیح تهیه‌کننده «مادر قلب اتمی» درباره تحریم حوزه هنری
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد پس ازافزایش یارانه نیازمندان از سوی دولت، مستمری معمول خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد قطع شده بود.

توضیح تهیه‌کننده «مادر قلب اتمی» درباره تحریم حوزه هنری