تصاویر | قاب‌های بکر از طبیعت سپید

توصیه‌های سردار قاسم سلیمانی به جامعه مداحان
برف صحنه‌های بدیع و زیبایی در طبیعت بکر اردبیل ایجاد کرده است.

توصیه‌های سردار قاسم سلیمانی به جامعه مداحان