داد و بیداد سیدجلال در رختکن پرسپولیس؟

تورم بخش کشاورزی ۱۰.۳ درصد کاهش یافت
11 نیوز نوشت؛ بعد از شکست پرسپولیس مقابل صنعت نفت اتفاقاتی در رختکن قرمزها افتاد.

تورم بخش کشاورزی ۱۰.۳ درصد کاهش یافت