آقای آجورلوی عزیز، این رفتار با سروش بعید بود

تهران به یک کارگاه عملیات عمرانی تبدیل شده/ سالی ۳۶سانتی‌متر فرونشست!
روی صحبتم با سرداری‌ست که مدیریت ورزشی‌اش را قبول دارم. او اما گاه تصمیماتی می‌گیرد که شوکه کننده است.

تهران به یک کارگاه عملیات عمرانی تبدیل شده/ سالی ۳۶سانتی‌متر فرونشست!