این هم پرنده بانفوذ ترامپ!

تنها انتخاب بختیار احتمالا ۶۰۰ میلیون می‌ارزد!
بدون شرح!

تنها انتخاب بختیار احتمالا ۶۰۰ میلیون می‌ارزد!