ترامپ :سیستم قضائی ما مضمحل شده است

تمهیدات پلیس، آتش نشانی و اورژانس برای دربی پایتخت
مهر نوشت: پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی فدرال درباره لغو دستور مهاجرتی ترامپ را تأئید کرد، وی امروز در پیامی با حمله به محاکم آمریکا گفت: سیستم قضائی ما مضمحل شده است.

تمهیدات پلیس، آتش نشانی و اورژانس برای دربی پایتخت