تحولات درآمدهای گمرک پس از اجرای سامانه

تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری مراسم 16 آذر/ سال گذشته چند سخنرانی لغو شد؟
درآمدهای گمرکی کشور پس از اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی افزایش یافته است.

تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری مراسم 16 آذر/ سال گذشته چند سخنرانی لغو شد؟