موفقیت مدیریت مصرف شرکت توزیع برق لرستان در سطح کشور

تمرینات ذوب‌آهن در غیاب ۴ ملی‌پوش از امروز آغاز می‌شود
فریدون خودنیا ضمن اعلام کسب مقام اول در حوزه کاهش پیک بار ومدیریت مصرف در گروه سوم کشوری توجه به مدیریت مصرف انرژی را یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست.

تمرینات ذوب‌آهن در غیاب ۴ ملی‌پوش از امروز آغاز می‌شود