ترامپ ممکن است خبرنگاران را از کاخ سفید اخراج کند

تماس‌های تبلیغاتی شهرداری با مردم
واحدمرکزی خبر نوشت: بعد از آنکه یکی از مقامات ارشد گروه انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا، خبرنگاران را «حزب مخالف دولت» خواند ،دولت ترامپ ممکن است حضور خبرنگاران را در کاخ سفید ممنوع کند.

تماس‌های تبلیغاتی شهرداری با مردم