واکنش ستاره راست تیم ملی به تصادفات تلخ نوروز

تلالو آسمان در گنبد‌های فیروزه‌ای نصف‌جهان تا گنج‌های پنهان درتپه‌های تاریخی
علیرضا جهانبخش ستاره جناح راست تیم ملی از اینهمه حادثه تلخ در جاده‌های ایران ناراحت است.

تلالو آسمان در گنبد‌های فیروزه‌ای نصف‌جهان تا گنج‌های پنهان درتپه‌های تاریخی