مشتری مداری، قلب برنامه پنج ساله تحول مخابرات

تقدیر مدیر کل زندانهای مازندران از مدیر کل پزشکی قانونی
مدیر مخابرات منطقه لرستان در جلسه تشریح برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران گفت : مشتری مداری، قلب برنامه پنج ساله تحول مخابرات است

تقدیر مدیر کل زندانهای مازندران از مدیر کل پزشکی قانونی