بیچاره تهران!

تقاطع غیر همسطح راه روستایی عمید آباد ابهر با جاده تزانزیت به بهره برداری رسید
در حاشیه برف و یخبندان و آلودگی این روزهای پایتخت، ساسان خادم این کارتون را در شرق منتشر کرد.

تقاطع غیر همسطح راه روستایی عمید آباد ابهر با جاده تزانزیت به بهره برداری رسید