ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فساد در فوتبال

تفسیر نیویورک تایمز از ترور سفیر روسیه در ترکیه
ایسنا نوشت: کارگروه هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی با موضوع پیشگیری و مقابله با ابعاد مختلف فساد در فوتبال تشکیل و اولین نشست خود را برگزار کرد.

تفسیر نیویورک تایمز از ترور سفیر روسیه در ترکیه