آغاز به کار دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان در دانشگاه سمنان

تـوفـان سمّـی در کمیـن مردم فـارس خانـه ها در کابـوس بلعیده شـدن
دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان سمنان امروز با حضور مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، ریاست دانشگاه سمنان و دیگر روسای دانشگاههای استان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان افتتاح و آغاز به کار کرد

تـوفـان سمّـی در کمیـن مردم فـارس خانـه ها در کابـوس بلعیده شـدن