تفکر و خلاقیت سرمایه ارزشمند برای اشتغال

تعریض وتوسعه پارک آبشار یاسوج آغاز شد
تفکر ، عقلانیت و خلاقیت گاه ارزشمندتر از پول و مدرک برای کارآفرینی و اشتغال است.

تعریض وتوسعه پارک آبشار یاسوج آغاز شد